Udržitelná budoucnost.

Během celého výrobního cyklu klade Dalli důraz na bezpečnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí. Implementace principů a standardů udržitelnosti je ověřována jak interními a externími audity, tak i kontrolami ze strany úřadů.

VIITOR SUSTENABIIL

Pe parcursul întregului ciclu de producție, compania Dalli pune accent pe siguranță și pe responsabilitatea față de mediul înconjurător. Implementarea principiilor și standardelor de durabilitate sunt verificate atât prin audituri interne și externe, cât și prin inspecții ale autorităților.

Ochrana životního prostředí, hlavní priorita.

Efektivně hospodaříme s přírodními zdroji zavedením vysoce výkonného systému environmentálního managementu. Neustále zefektivňujeme energetické zdroje pomocí nejmodernějších agregátů a výrobních procesů. Dbáme na využívání obnovitelných zdrojů energie a recyklovatelných materiálů a navíc snižujeme množství používaných obalů. Sledujeme a optimalizujeme spotřebu vody a výslednou kvalitu užitkové vody. Z pohledu logistiky zavádíme moderní systém dodávek, pomocí kterého se nám daří zefektivňovat distribuci produktů k zákazníkům.

Certifikace.

Integrovaný systém řízení, který zavádíme na úrovni skupiny, je certifikován podle norem a standardů: ISO 90001, ISO 14001, ISO 50001, IFS a IFS HPC. Integrovaný systém řízení rovněž splňuje požadavky federální směrnice o emisích.